Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasi specjaliści

Czcionka:

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Pomoc ta skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Do najważniejszych zadań pedagoga należy:
- diagnozowanie środowiska ucznia,
- rozpoznawanie przyczyn i niepowodzeń szkolnych uczniów,
- określanie form i sposób pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- zapewnienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- podejmowanie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych,
- wspieranie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nauczycieli,
- prowadzenie porad, konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodziców dotyczących problemów wychowawczych, trudności w nauce, rodzinnych i opiekuńczych.
Pedagog szkolny prowadzi min:
- zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów mających problemy w nauce,
- rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze, bądź mającymi trudności wychowawcze,
- wspólnie z wychowawcami klas realizuje tematykę profilaktyczną i wychowawczą np. program „Spójrz inaczej”
- porady indywidualne dla rodziców,
- pedagogizację rodziców na zebraniach klasowych,
- współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły tj.: MOPS, PPP, PCPR, Sąd Rodzinny, PIK, SCK,
- koordynuje na terenie szkoły kampanie : „Mleko w szkole”, „Warzywa i owoce”, zbiórka plastikowych nakrętek
W naszej szkole pedagogiem jest pani mgr Anna Woźniak-Kwiatkowska

Codzienna praca psychologa szkolnego to przede wszystkim indywidualne i grupowe spotkania o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. Psycholog szkolny Pani Alina Neska-Przybylska prowadzi w tym zakresie zajęcia dla grup socjoterapeutycznych, zajęcia relaksacyjne oraz terapię z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej zgodnie z zaleceniami PPP. Psycholog wspiera uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych (np. umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych, asertywność, budowanie pozytywnych więzi koleżeńskich) oraz prospołecznych wzorców zachowań. Realizacja zajęć socjoterapeutycznych w naszej szkole ma na celu wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pomoc uczniom w budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby. Do zadań psychologa należy również, w zależności od bieżących potrzeb uczniów, udzielanie wsparcia emocjonalnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspieranie mocnych stron, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Psycholog szkolny stale współpracuje również z wychowawcami klas, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Pani psycholog zaprasza na spotkanie każdego ucznia, który ma trudności w szkolne z nauką, bądź trudności w kontaktach z rówieśnikami, ucznia w życiu którego dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie, ucznia, który chciałby porozmawiać z kimś o tym, co go trapi, ucznia, który czuje, że nikt go nie rozumie, jest samotny, ucznia, który chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem oraz tego ucznia, który chciałby pomóc innym, ale nie wie w jaki sposób, ma ciekawe pomysły, którymi chce się podzielić.
Pani psycholog zaprasza na indywidualne spotkania również rodziców naszych uczniów, którzy zauważają negatywne przejawy zachowania i martwią się o swoje dziecko, rodziców, którzy chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko i jego trudności wynikające z dysfunkcji i zaburzeń utrudniających mu funkcjonowanie społeczne lub w każdej innej sprawie.

Rehabilitacja
Aby zapobiec pogłębieniu się już istniejącej niepełnosprawności ruchowej oraz wspomóc prawidłowy rozwój dziecka prowadzone są w naszej szkole zajęcia rehabilitacji ruchowej. Podstawowym celem tych zajęć jest uaktywnienie fizyczne dzieci i poprawa koordynacji ruchowej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań ruchem. We wrześniu każdego roku rehabilitant opracowuje indywidualny program rehabilitacji z zakresu ruchu, który jest realizowany na zajęciach indywidualnych. Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie rehabilitacji uczęszcza na zajęcia które trwają od 60 do 90 minut i prowadzone są przez mgr Aleksandrę Sikorę. W czasie tych zajęć dzieci uczą się rozwijać swoje możliwości fizyczne, wspomagany jest ich rozwój psychoruchowy i koordynacja ruchowa. Zajęcia obejmują swym zakresem ćwiczenia kinezyterapii a ich celem jest korygowanie zaburzeń motorycznych, wyrównywanie niedoboru ruchu, przeciwdziałanie pogłębieniu się wad już istniejących, kształtowanie siły i masy mięśniowej. Nadrzędnym celem zajęć jest umożliwienie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak najlepszego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz przystosowania do społecznych zadań. Zajęcia rehabilitacji ruchowej odbywają się w sali rehabilitacyjnej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.

Tyflopedagog
W naszej szkole dzieci niewidome i słabo widzące korzystają z zajęć z orientacji przestrzennej i lokomocji prowadzonych przez tyflopedagoga – mgr Beatę Mroczkowską. Mają możliwość nauczyć się samodzielnego poruszania z białą laską rehabilitacyjną na jej terenie oraz poza nią. Poznają szlaki komunikacyjne w najbliższym miejscu zamieszkania np: z domu do sklepu, z domu na przystanek autobusowy, z domu na plac zabaw. W zajęciach tych bardzo często uczestniczą rodzice, którzy przyswajają również umiejętności technik poruszania się z białą laską rehabilitacyjną oraz technik poruszania się z przewodnikiem w celu dalszego utrwalania ćwiczeń z dzieckiem po lekcjach. Dzieci niewidome zdobywają wiedzę o świecie korzystając z nauki odczytywania rysunku wypukłego, polisensorycznego poznawania rzeczywistości na materiale konkretnym: model, dźwięk oraz w naturalnym terenie. Uczą się pisać i czytać metodą Luisa Brajla, a na początkowym etapie odczytywać rysunek wypukły i litery metodą Sally Mangold. Zdobywają kontakty społeczne poprzez właściwą naukę komunikacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
Dzieci słabo widzące z chorobami wzroku, z wysoką nadwzrocznością korzystają z powiększalnika i programu powiększająco–udźwiękowiającego, ułatwiającego w edukacji rozpoznawanie liter, cyfr, figur geometrycznych, przedmiotów i obrazów. Uczniowie rozwijają umiejętności samoobsługi, czynności życia codziennego, tj. robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, organizowanie czasu wolnego.
Uczniowie z problemami wzrokowymi aktywnie uczestniczą w życiu artystycznym naszej szkoły biorąc udział w uroczystościach i imprezach. Kilkakrotnie byli również nagradzani i wyróżniani w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiu.

Dla dzieci objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną prowadzona jest w szkole rewalidacja. Zajęcia te mają na celu usprawnianie grafomotoryczne i manualne, funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej, doskonalenie mowy, sprawności ruchowej, nauki orientacji przestrzennej i lokomocji oraz samoobsługi.

AKTUALNOŚCI:

Poradnik logopedyczny - wspieranie rozwoju mowy

Utworzono dnia 17.12.2017
Poradnik logopedyczny - wspieranie rozwoju mowy, w formie prezentacji (zalącznik). Autor: logopeda Maria Szafraniec
czytaj dalej na temat: Poradnik logopedyczny - wspieranie rozwoju mowy

Przejawy talentów i rozwijanie ich u małych dzieci?

Utworzono dnia 03.12.2017
W języku potocznym słowa zdolny i utalentowany często używane są zamiennie. W niektórych systemach kształcenia stosuje się definicje bardziej szczegółowe: dziecko zdolne - to dziecko osiągające wyjątkowe wyniki w wielu dziedzinach (np. w matematyce, językach obcych,...
czytaj dalej na temat: Przejawy talentów i rozwijanie ich u małych dzieci?

Rozwój mowy dziecka zdrowego

Utworzono dnia 25.11.2015

Dziecko opanowuje zdolność posługiwania się językiem w niewiarygodnym tempie.

czytaj dalej na temat: Rozwój mowy dziecka zdrowego

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny